Saturday, 7 March 2015
    vakratund mahakay, surykoti samprabha
nirvignam kurume dev, sarv karye su sarvada